Răng sứ trên Implant

Sứ Lava Plus (BH 15 năm)

11.000.000 

Răng sứ trên Implant

Sứ Cercon HT (BH 15 năm)

7.500.000 

Răng sứ trên Implant

Sứ Zirconia (BH 10 năm)

4.500.000 

Răng sứ trên Implant

Sứ Titan (BH 7 năm)

3.000.000