1.200.000 
500.000 
10.000.000 
2.000.000 
1.000.000 
500.000 
100.000 

Dịch vụ

Nhổ răng sữa

400.000 
500.000 
300.000 

Trám răng

Trám răng sữa

100.000