2.000.000 

Điều trị tủy răng

Điều trị tủy + trám kết thúc

1.000.000 
500.000